Konkursy

solo dance contest

rezydencja / premiera

rezydencja/premiera 45+

Klub Żak ogłasza nabór tancerzy do projektu rezydencja/premiera 45+ w ramach 12. Gdańskiego Festiwalu Tańca.

Klub ŻAK w Gdańsku ogłasza:

Nabór do projektu rezydencja/premiera 45+, którego efektem będzie premiera spektaklu z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego prowadzonego przez Dario Tortorelli, dla tancerzy powyżej 45 roku życia.

trenerzy/prowadzący/jury

Dario Tortorelli jest choreografem i artystą wizualnym z Rotterdamu, gdzie rozwija projekty pod nazwą DIVEinD
Dario studiował taniec we Florencji i uzyskał dyplom z baletu klasycznego i tańca współczesnego w Centre de Dance Rosella Hightower in Cannes (Francja). Tańczył dla Jeune Ballet International Rosella Hightower, Ballet de L’Opera de Nice, Introdans i Conny Janssen Danst. Jako niezależny tancerz występował w licznych projektach głównie dla Ann Van den Broek. Jest także nauczycielem tańca, między innymi dla Scapino Ballet Rotterdam, Cullberg Ballet, ConnyJanssenDanst (Rotterdam), I.D.T. (Internationaal Dans Theatre, Amsterdam), CODARTS i innych. W 2013 jego spektakl Romeo Heart wygrał konkurs Solo Dance Contest. 

regulamin

§1

Informacje podstawowe

 

 1. Organizatorem projektu jest Klub Żak – miejska instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, adres: Al. Grunwaldzka 195/197, 80-266 Gdańsk, NIP: 5830004739, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Gdańsk: 5/98.

 

 1. Podstawowy harmonogram projektu:
  1. ogłoszenie projektu: 15.11.2019r.
  2. termin składania aplikacji: 31.01.2020r. godz. 16.00.
  3. rozstrzygnięcie naboru uczestników projektu: 15.02.2020r.
  4. termin rezydencji: 22.05.-5.06.2020r.; przy czym termin może ulec zmianie w obrębie danego miesiąca
  5. premierowa prezentacja zaplanowana jest w terminie Festiwalu 5.06.2020r.

 

§ 2

Warunki uczestnictwa w Projekcie

 

 1. Do projektu mogą zgłaszać się osoby:
 1. urodzone przed 31.12.1974 roku;

i

 1. będące tancerzami teatrów tańca współczesnego;

lub

 1. będące emerytowanymi tancerzami teatrów tańca współczesnego.

 

§ 3

Zgłoszenia

 

 1. Zgłoszenie winno być przesłane mailem wraz z załącznikami, o tytule: „rezydencja/premiera 45+ ……….. ……… (imię i nazwisko)”, na adres gft2@klubzak.com.pl, w terminie do dnia 31.01.2020r., do godz. 16.00 (liczy się data i godzina wpływu aplikacji);

 

 1. Wymagane załączniki:  
 1. czytelny skan oświadczenia (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) podpisanego odręcznie przez tancerza aplikującego do projektu;
 2. czytelny skan dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego w bezsporny sposób wiek aplikującego;
 3. krótkie CV artystyczne aplikującego w pliku doc.

 

 1. Zgłoszenie złożone po upływie wymaganego terminu, niespełniające wymagań określonych w § 2 oraz w §3 pkt 1 i 2 oraz zawierające uchybienia (braki) formalne, gdzie za braki formalne uważane jest: brak wymaganych załączników, oraz brak podpisów, nie będą rozpatrywane. 

 

 1. Pytania dotyczące udziału w projekcie należy kierować na adres: gft2@klubzak.com.pl. Odpowiedzi dotyczące indywidualnych spraw będą wysłane mailem na adres pytającego, a wyjaśnienia dotyczące spraw ogólnych, komentarzy do regulaminu będą publikowane na stronie www.facebook.com/GdanskiFestiwalTanca.

 

 1. Rozstrzygnięcie naboru:
  1. Tancerze zaproszeni do udziału w projekcie zostaną wybrani przez mentora oraz komisję wyznaczoną przez Dyrektora Klubu Żak;
  2. Wyniki naboru, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Klubu, zostaną ogłoszone na stronie gdanskifestiwaltanca.pl i facebook.com/gdanskifestiwaltanca. Opublikowane wyniki naboru będą zawierały tylko informacje o tancerzach wybranych do udziału w projekcie.

 

§ 4

Realizacja projektu:

 

 1. W projekcie przewidziano środki przeznaczone na realizację spektaklu 5000zł brutto; oraz na honorarium dla tancerzy wybranych do projektu - po 1500zł brutto na osobę. Honorarium dla tancerzy zostanie wypłacone zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, po wykonaniu projektu.

 

 1. Rezydencja będzie składała się z pracy nad ruchem, dramaturgią, przestrzenią sceniczną i reżyserią spektaklu oraz 2 dni prób generalnych.

 

 1. Zobowiązania Organizatora:
  1. Klub zagwarantuje tancerzom wybranym do projektu zwrot kosztów podróży
   (1 przyjazd i 1 wyjazd) autobusem lub 2 klasą PKP na terenie Polski i do 150 Euro dla tancerzy z zagranicy, na podstawie przedstawionych oryginałów biletów;
  2. Klub zagwarantuje zakwaterowanie w okresie rezydencji, o której mowa w §1 niniejszego regulaminu, tancerzom wybranym do projektu pochodzącym spoza Trójmiasta w pokojach hostelowych;
  3. Klub zagwarantuje wyżywienie w postaci obiadów (o maksymalnej wartości 19zł każdy według aktualnego menu kawiarni Klubu Żak) w okresie rezydencji, o której mowa w §1 niniejszego regulaminu.
  4. Organizator nie ponosi kosztów transportu scenografii.
  5. Organizator nie ponosi kosztów transportów lokalnych.

 

 

 1. Zobowiązania tancerzy wybranych do projektu:
 1. Tancerze wybrani do projektu wraz z mentorem zobowiązani są przygotować kostiumy, scenografię, muzykę, wizualizacje oraz inne materiały potrzebne do wystawienia spektaklu;
 2. Tancerze wybrani do projektu zobowiązują się umożliwić wykonanie dokumentacji fotograficznej spektaklu w trakcie prób generalnych przez fotografa wyznaczonego przez Organizatora;
 3. Tancerzom wybranym do projektu, którzy nie stawią się danego dnia na rezydencji, honorarium zostanie pomniejszone o dniówkę kwoty przypadającej na osobę (z wyjątkiem nieusprawiedliwionej obecności będącej wynikiem choroby udokumentowanej zwolnieniem lekarskim lub poważnym przypadkiem losowym).

 

 1. Finaliści projektu zachowują pełne prawa autorskie do spektaklu i swobodnego nim dysponowania po premierowym pokazie w Klubie Żak.

 

 1. Dalsze szczegóły realizacji projektu oraz wzajemnych zobowiązań zostaną ustalone w formie pisemnej umowy zawartej pomiędzy tancerzami a Klubem Żak po ogłoszeniu wyników naboru.

 

 1. Warunki odstąpienia od realizacji projektu:
  1. jeżeli po ogłoszeniu wyników naboru tancerz wycofa się z udziału w projekcie, Organizator może zaproponować udział kolejnemu aplikującemu;
  2. jeżeli projekt nie zostanie zrealizowany z winy jego uczestnika lub uczestnik nie stawi się na obowiązkową rezydencję, o której mowa w §1 niniejszego regulaminu, nie będzie miał on możliwości uczestnictwa w konkursach, projektach i programach Klubu Żak w następującym roku kalendarzowym;
  3. jeżeli nie dojdzie do realizacji projektu na skutek działania siły wyższej (nieprzewidywalne zdarzenie zewnętrzne, któremu żadna ze Stron nie mogła zapobiec) lub innych okoliczności całkowicie niezależnych od woli którejkolwiek ze Stron (w szczególności siłę wyższą stanowi choroba uczestnika udokumentowana zwolnieniem lekarskim) żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

 1. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez aplikującego warunków projektu i niniejszego regulaminu.
 2. Rejestracja - zgłoszenie do udziału w projekcie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem projektu. Odpowiednia zgoda wraz z realizacją prawa do informacji jest zamieszczona w formularzu zgłoszenia i na stronie internetowej Organizatora.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych uczestników projektu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych zgodnie z normami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), ustawie o ochronie danych osobowych oraz innych przepisach prawa krajowego.
 4. Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dokonanie zgłoszenia stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych z naborem do projektu i realizacją projektu.
 6. Zebrane przez Organizatora dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane jedynie do celów realizacji projektu.
 7. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 8. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie we wskazanym celu powoduje brak możliwości wzięcia udziału w projekcie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska, wizerunku i informacji o uczestniku oraz umieszczania tych informacji w materiałach informacyjnych i reklamowych Organizatora, w tym w publikacjach Organizatora oraz na prowadzonych przez niego stronach internetowych lub profilach informacyjnych.
 10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor Organizatora.
 11. Organizator nie odpowiada za konsekwencje podania nieprawidłowych danych w złożonych zgłoszeniach.
 12. Zgłoszenia przesłane do Organizatora nie będą zwracane.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania projektu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin projektu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad realizacji projektu, zakończenia lub przerwania realizacji projektu w każdym czasie bez podania przyczyny.