Konkursy

solo dance contest

rezydencja / premiera

rezydencja / premiera

Klub Żak ogłasza nabór projektów w ramach konkursu rezydencja/premiera 2020 w ramach 12. Gdańskiego Festiwalu Tańca. Konkurs dotyczy projektu na spektakle z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego.

Celem konkursu jest wspieranie i promocja tańca współczesnego. Konkurs jest adresowany do tancerzy z Polski i uczestników konkursu Solo Dance Contest, organizowanego przez Klub Żak. Aplikacje konkursowe mogą składać osoby mieszkające na terenie Polski co najmniej od 1 stycznia 2019 roku oraz  tancerze mieszkający za granicą, którzy prezentowali swoje spektakle w ramach konkursu Solo Dance Contest organizowanego w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca w latach 2014 – 2019.

 Wybrane projekty zostaną zrealizowane w Klubie ŻAK w okresie od lutego do czerwca 2020 roku.

Tancerze otrzymają środki na realizację zgłoszonego spektaklu: 6.000 zł na duet, od 10.000 do 20.000 zł  na spektakl wieloobsadowy, pomoc techniczną w trakcie prób generalnych (akustyka i oświetleniowca), przedpremierową promocję, możliwość skorzystania z przestrzeni do prób.

Ponadto przez dwa tygodnie artyści będą pracować pod okiem mentora –  cenionego tancerza oraz choreografa. W 2020 roku mentorami będą Defne Erdur z Turcji Palle Granhoj z Danii oraz Nimrod Freed z Izraela. Rezydencja lutowa i kwietniowa zakończą się pokazami premierowymi, spektakl realizowany w maju będzie miał premierę w ramach 12.Gdańskiego Festiwalu Tańca w dniu 5 czerwca 2020.

Formularz

Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*)

(maksymalna ilość znaków 1000)

(w tym użycie multimediów, rekwizytów itp., maksymalna ilość znaków 1500)*

(muzyka, kostiumy, scenografia, multimedia itp.)

Dane tancerzy
Tancerz 1

(maksymalna ilość znaków 800)

Dokument potwierdzający status tancerza (skan dyplomu, status studenta itp.)

Dodaj tancerza

podpisane oświadczenie (skan)

Potwierdzenie wcześniejszej współpracy tancerzy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

trenerzy/prowadzący/jury

Nimord Freed - przez 10 lat tworzył i występował w Nowym Jorku, po czym, w 2004 roku założył Tami Dance Company. Uczy w Jerusalem Academy of Dance i Kibbutzim College‘s School of Dance Arts. Jego spektakle były pokazywane na 5 kontynentach, uczestnicząc w największych festiwalach i wydarzeniach artystycznych w ponad 25 krajach. http://www.nimrodfreed.com/group

Palle Granhøj- dyrektor artystyczny i założyciel Granhoj Dans. Tancerz, choreograf i twórca obstruction technic, którego mieliśmy przyjemność poznać jako jurora, mentora i prowadzącego warsztaty w trakcie GFT 2018. Palle stworzył ponad 30 spektakli i filmów tańca, pokazywanych w 49 krajach.

Defne Erdur - artystka i terapeutka, studiowała taniec współczesny, socjolohię, medytację, terapię sztuka i leczenie traum. Występuje i prowadzi warsztaty na całym świecie – między innymi na ImPulsTanz, Tanzhaus Zurich, Konservatorium Wien, pracując zarówno z profesjonalnymi tancerzami, terapeutami jak i dziećmi imigrantów. Jest także współzałożycielką idocde.net i moving Library oraz redaktorką mindthedance.com

Regulamin konkursu rezydencja/premiera

§1

Informacje podstawowe

 

 1. Organizatorem konkursu jest Klub Żak – miejska instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, adres: al. Grunwaldzka 195/197, 80-266 Gdańsk, NIP: 5830004739, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Gdańsk: 5/98.

 

 1. Podstawowy harmonogram konkursu:
  1. ogłoszenie danej edycji konkursu: 11.10.2019r.
  2. termin składania aplikacji: 2.12.2019r.; godz. 16.00.
  3. rozstrzygnięcie konkursu: 20.12.2019r.;
  4. terminy coachingu z Nimrodem Freed 10-23.02.2020 r.; z Palle Granhoj 13-26.04.2020r.; z Defne Erdur: 4-17.05.2020r.; przy czym terminy coachingu mogą ulec zmianie w obrębie danego miesiąca;
  5. terminy premierowych prezentacji spektakli zaplanowane są po coachingu rezydencji lutowej i kwietniowej, odpowiednio: 23.02.2020r. i 26.04.2020r., zaś dla rezydencji majowej w terminie Festiwalu tj. 5.06.2020r.

 

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Aplikacje konkursowe mogą składać osoby:
  1. zamieszkujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej od 1.01.2019 roku, 
  2. tancerze zamieszkujący poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, którzy prezentowali swoje spektakle w ramach konkursu Solo Dance Contest organizowanego w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca w latach 2014 – 2019.

 

 1. Do projektów konkursowych mogą być zaangażowane osoby pełnoletnie, będące: 
  1. absolwentami lub studentami / uczniami ostatniego roku publicznych i niepublicznych szkół artystycznych: teatralnych i baletowych;
  2. absolwentami co najmniej dwuletnich pomaturalnych szkół artystycznych kształcących aktorów-tancerzy;
  3. tancerzami teatrów tańca współczesnego, mający w dorobku co najmniej dwie produkcje taneczne (udział w pełnowymiarowym spektaklu teatru tańca z dziedziny Contemporary dance/Contemporary ballet, nie krótszym niż 40 min.)

 

 1. Uczestnicy zaangażowani do danego projektu powinni mieć w dorobku wspólne produkcje teatru tańca z dziedziny Contemporary dance/Contemporary ballet, zrealizowane w okresie od 1.09.2017r. do 2.12.2019r.

 

 1. Podstawowe wymagania dla zgłaszanych projektów:
 1. do konkursu można zgłaszać wyłącznie nowe, oryginalne projekty, których premiera odbędzie się w ramach konkursu;
 2. formą planowanego spektaklu powinien być duet lub spektakl wieloobsadowy, w którym dominującą formą ekspresji jest taniec współczesny (contemporary dance / contemporary ballet);
 3. długość planowanego duetu nie powinna być dłuższa niż 40 minut, długość spektaklu wieloobsadowego nie dłuższa niż 60 minut;
 4. wymagania techniczne planowanych projektów muszą być dostosowane do możliwości technicznych i wyposażenia Klubu Żak (opisanych w załączniku nr1 do niniejszego regulaminu).

 

 

§ 3

Zgłoszenia

 

 1. Zgłoszenie winno być wypełnione w języku polskim lub angielskim na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl, w terminie do 2.12.2019r., do godz. 16.00 (liczy się data i godzina wpływu aplikacji);

 

 1. Wymagane załączniki:  
 1. czytelny skan oświadczenia (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) podpisanego odręcznie przez tancerza aplikującego oraz pozostałych tancerzy projektu;
 2. linki do stron internetowych lub skany materiałów promocyjnych potwierdzających współpracę  tancerzy odnośnie wymagań §2, pkt 3);
 3. czytelne skany dyplomów, materiałów promocyjnych lub linki do stron internetowych potwierdzających status tancerzy odnośnie wymagań §2, pkt 2.

 

 1. Zgłoszenia złożone po upływie wymaganego terminu, niespełniające wymagań określonych w § 2 oraz w §3 pkt 1, 2 i 4 oraz zawierające uchybienia (braki) formalne, gdzie za braki formalne uważane jest: brak wymaganych załączników, nieprawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz brak podpisów, nie będą rozpatrywane. 

 

 1. Pytania w języku polskim lub angielskim, dotyczące warunków udziału w Konkursie należy kierować na adres: gft2@klubzak.com.pl. Odpowiedzi dotyczące indywidualnych spraw będą wysłane mailem na adres pytającego, a wyjaśnienia dotyczące spraw ogólnych, komentarzy do regulaminu będą publikowane na stronie www.facebook.com/GdanskiFestiwalTanca.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu:
  1. projekty zgłoszone do konkursu będą oceniane przez trzyosobową komisję, której skład i regulamin ustala Dyrektor Klubu;
  2. wyniki konkursu, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Klubu, zostaną ogłoszone na stronie gdanskifestiwaltanca.pl i facebook.com/gdanskifestiwaltanca. Opublikowane wyniki konkursu będą zawierały tylko informacje o wybranych projektach finalistów konkursu.

 

§ 4

Realizacja projektu:

 

 1. W konkursie przewidziano środki przeznaczone na spektakle duetu - 6.000 zł oraz od 10.000 do 20.000 zł brutto na spektakle wieloobsadowe; 1/3 przyznanej kwoty może zostać wypłacona w formie zaliczki po podpisaniu umowy, reszta zaś po realizacji projektu, przy czym Organizator konkursu przewiduje podpisanie umów nie wcześniej niż pierwszego dnia zaplanowanego coachingu. Szczegółowe zasady zostaną określone w umowie podpisanej z Organizatorem.

 

 1. Coaching, o którym mowa w §1 niniejszego regulaminu, będzie składał się w 1/3 z lekcji tańca współczesnego, zaś w 2/3 z pracy nad ruchem, dramaturgią, przestrzenią sceniczną i reżyserią spektaklu oraz 2 dni prób generalnych.

 

 1. Zobowiązania Organizatora:
  1. Klub zagwarantuje zwrot kosztów podróży (1 przyjazd i 1 wyjazd) autobusem lub 2 klasą PKP na terenie Polski albo do 150 euro zwrotu kosztów podróży z zagranicy, n podstawie oryginalnych biletów;
  2. Klub zagwarantuje zakwaterowanie w okresie obowiązkowego coachingu, o którym mowa w §1 niniejszego regulaminu Finalistom konkursu pochodzącym spoza Trójmiasta w hostelach;
  3. Klub zagwarantuje wyżywienie w postaci obiadów (o maksymalnej wartości 19zł każdy według aktualnego menu kawiarni Klubu Żak) w okresie obowiązkowego coachingu, o którym mowa w §1 niniejszego regulaminu;
  4. Organizator umożliwi skorzystanie z przestrzeni do prób, przed pierwszym dniem coachingu, w okresie uzgodnionym z tancerzami, w ramach dostępnych terminów.
  5. Organizator nie ponosi kosztów transportu scenografii.
  6. Organizator nie ponosi kosztów transportów lokalnych.

 

 1. Zobowiązania Finalistów:
 1. Finaliści konkursu pochodzący spoza strefy Schengen lub nieposiadający rezydencji w strefie Schengen zobowiązani są przedstawić wizę uprawniającą do podjęcia działań artystycznych;
 2. po ogłoszeniu wyników konkursu zmiana tytułu zgłoszonego spektaklu nie jest możliwa;
 3. zmiana składu osobowego w spektaklu wieloosobowym występujących tancerzy możliwa jest tylko w przypadku spowodowanym siłą wyższą (tj. chorobą lub kontuzją udokumentowaną zwolnieniem lekarskim), przy czym zmiana składu osobowego w spektaklu wieloosobowym nie może być większa niż 1/3 pierwotnego składu (tancerzy);
 4. Finaliści zobowiązani są przygotować kostiumy, scenografię, muzykę, wizualizacje oraz inne materiały potrzebne do wystawienia spektaklu: przed terminem coachingu, o którym mowa w §1 niniejszego regulaminu;
 5. Finaliści zobowiązani są umieścić w materiałach promocyjnych spektaklu zrealizowanego w ramach konkursu informację o jego realizacji w Klubie Żak (data, miejsce), w ramach 12. Gdańskiego Festiwalu Tańca (pełna nazwa) oraz adres internetowy strony Klubu (www.klubzak.com.pl). W przypadku braku tych informacji Finaliści nie będą mieli możliwości uczestnictwa w konkursach, projektach i programach Klubu Żak w następnym roku kalendarzowym;
 6. Finaliści zobowiązują się umożliwić dokumentację fotograficzną spektaklu w trakcie prób generalnych przez fotografa wyznaczonego przez Organizatora;
 7. Wykonawcom, którzy nie stawią się danego dnia na coaching, honorarium zostanie pomniejszone o dniówkę kwoty przypadającej na osobę (z wyjątkiem nieusprawiedliwionej obecności będącej wynikiem choroby udokumentowanej zwolnieniem lekarskim lub poważnym przypadkiem losowym).

 

 1. Finaliści konkursu zachowują pełne prawa autorskie do spektaklu i swobodnego nim dysponowania po premierowym pokazie w Klubie Żak.

 

 1. Dalsze szczegóły realizacji projektu oraz wzajemnych zobowiązań zostaną ustalone w formie pisemnej umowy zawartej pomiędzy tancerzami a Klubem Żak po ogłoszeniu wyników konkursu.

 

 1. Warunki odstąpienia od realizacji projektu:
  1. jeżeli po ogłoszeniu wyników konkursu tancerz wycofa się z udziału w projekcie, Organizator może zaproponować realizację projektu na warunkach Konkursu kolejnemu aplikującemu, którego projekt otrzymał - w kolejności - największą liczbę punktów;
  2. jeżeli projekt nie zostanie zrealizowany z winy jego uczestnika konkursu lub uczestnik nie stawi się na obowiązkowy coaching, o którym mowa w §1 niniejszego regulaminu, nie będzie miał on możliwości uczestnictwa w konkursach, projektach i programach Klubu Żak w następującym roku kalendarzowym;
  3. jeżeli nie dojdzie do realizacji projektu na skutek działania siły wyższej (nieprzewidywalne zdarzenie zewnętrzne, któremu żadna ze Stron nie mogła zapobiec) lub innych okoliczności całkowicie niezależnych od woli którejkolwiek ze Stron (w szczególności siłę wyższą stanowi choroba uczestnika udokumentowana zwolnieniem lekarskim) żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

 1. Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez aplikującego warunków Konkursu i niniejszego regulaminu.

 

 1. Rejestracja - zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem Konkursu i projektu. Odpowiednia zgoda wraz z realizacją prawa do informacji jest zamieszczona w formularzu zgłoszenia i na stronie internetowej Organizatora.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych uczestników Konkursu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych zgodnie z normami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), ustawie o ochronie danych osobowych oraz innych przepisach prawa krajowego.

 

 1. Uczestnik/uczestniczka Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Dokonanie zgłoszenia stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych z naborem do Konkursu i realizacją Konkursu oraz projektu.

 

 

 1. Zebrane przez Organizatora dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane jedynie do celów realizacji Konkursu.

 

 1. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 1. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie we wskazanym celu powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska, wizerunku i informacji o uczestniku oraz umieszczania tych informacji w materiałach informacyjnych i reklamowych Organizatora, w tym w publikacjach Organizatora oraz na prowadzonych przez niego stronach internetowych lub profilach informacyjnych.

 

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor Organizatora.

 

 1. Organizator nie odpowiada za konsekwencje podania nieprawidłowych danych w złożonych zgłoszeniach.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin konkursu.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad realizacji Konkursu, zakończenia lub przerwania realizacji Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.