Konkursy

solo dance contest

rezydencja / premiera

rezydencja / premiera

Klub Żak ogłasza nabór do projektów Gdańskiego Festiwalu Tańca 2018 - rezydencja/premiera 2018. Projekt spektaklu z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego

Celem konkursu jest wspieranie i promocja tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet). Konkurs jest adresowany do tancerzy z Polski i uczestników konkursu SOLO DANCE CONTEST, organizowanego przez Klub Żak, w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca. Wybrane projekty zostaną zrealizowane w Klubie ŻAK w okresie od lutego do czerwca 2018 r. Tancerze otrzymają środki na realizację zgłoszonego spektaklu: 6.000 zł na duet, od 10.000 do 20.000 zł  na spektakl wieloobsadowy, pomoc techniczną w trakcie prób generalnych (akustyka i oświetleniowca), przedpremierową promocję, możliwość skorzystania z przestrzeni do prób oraz przez dwa tygodnie będą pracować pod okiem mentora - cenionego tancerza oraz choreografa. W 2018 roku mentorami będą Goran Bogdanovski ze Słowenii, Lenka Vagnerova z Czech, Joshua Monten z Belgii oraz Athanasia Kanellopoulou z Grecji. Rezydencja lutowa i kwietniowa zakończy się pokazami premierowymi, spektakle realizowane w maju będą miały premiery w ramach 10 Gdańskiego Festiwalu Tańca w dniach 8-17.06.2018. 

Formularz

Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*)

Duet/trio Wieloobsadowe

(w tym użycie multimediów, rekwizytów itp.)*

(muzyka, kostiumy, scenografia, multimedia itp.)

Dane tancerzy
Tancerz 1

Dokument tożsamości (skan)

Dokument potwierdzający status tancerza (skan dyplomu, status studenta itp.)

Dodaj tancerza

podpisane oświadczenie (skan)

Potwierdzenie wcześniejszej współpracy tancerzy

trenerzy/prowadzący/jury

ATHANASIA KANELLOPOULOU żyje i pracuje w Atenach. Przez 17 lat pracowała z takimi grupami jak: Les Ballets C de la B, Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, Cocoondance, Jossi Berg i innymi. Od 2008 roku tworzy własne choreografie, często inspirowane ideą kobiecości. Jako choreograf była zapraszana do współpracy przez ZfinMalta Dance Ensemble, Iceland Academy of Arts, SEAD, Sareyyet Ramallah Dance Group Palestine i inne. 

GORAN BOGDANOVSKI jest wielokrotnie nagradzanym tancerzem, choreografem i pedagogiem, pracującym z tancerzami na całym świecie od 1989 roku. Poprzez ostatnie 25 lat rozwinął swoje metody nauczania w oparciu o solidne badania i praktykę w szerokim spektrum dyscyplin. Wśród nich znajduje się zarówno klasyczny balet, taniec współczesny jak i sztuki walki, tai chi, Qi Gong, kundalini, kontakt improwizacja i improwizacja teatralna.  Doświadczenie artystyczne zdobywał pracując nad własnymi choreografiami jak i we współpracy z ponad 70 choreografami i reżyserami.

JOSHUA MONTEN tancerz pochodzący z USA, pedagog na Uniwersytecie w Brnie, autor wielu publikacji o tańcu i antropologii. Nigdy nikogo nie uderzył. Na Hannover Choreographers Competition jego praca dostała się do finałów, dzięki czemu zyskał wiele choreograficznych zleceń z całej Europy. Jego twórczość pokazywano między innymi w telewizji ARTE i MEZZO. W 2012 roku założył własny zespół, którego produkcje pokazano już ponad sto razy w Europie, Azji i obu Amerykach.

LENKA VAGNEROVÁ studiowała pedagogikę tańca w Pradze, teraz jest zaangażowana w projekty teatrów dramatycznych, opery i nowego cyrku. Tworzyła między innymi dla NSDC Leeds, Accademia Nazional Di Danza Rome i Norrdans gdzie przez kilka sezonów była kierownikiem prób. Jej twórczość choreograficzna była wielokrotnie nagradzana, między innymi Thalia Award. Lenka była też Taneczną Osobowością Roku i Tancerką Roku (nominowana przez Czeską Platformę Tańca), zaś czeska telewizja zrobiła o niej trzy dokumenty. 

Regulamin konkursu rezydencja/premiera 2018

REGULAMIN KONKURSU „REZYDENCJA / PREMIERA 2018”

 

§1

Organizatorem konkursu jest Klub Żak z siedzibą w Gdańsku.

 

Podstawowy harmonogram konkursu:

 1. ogłoszenie danej edycji konkursu: 9.10.2017r.
 2. termin składania aplikacji: 30.11.2017; godz. 23.00.
 3. rozstrzygnięcie konkursu: 18.12.2017;
 4. terminy coachingu duetu/trio: z Goranem Bogdanovskim 12-25.02.2018; z Lenką Vagnerovą 9-22.04.2018; przy czym terminy coachingu mogą ulec zmianie (w obrębie danego miesiąca,
 5. terminy coachingu spektaklu wieloobsadowego: z Joshuą Montenem: 7-21.05 2018, z Athanasią Kanellopoulou 24.05-5.06.2018; przy czym terminy coachingu mogą ulec zmianie (w obrębie danego miesiąca);
 6. terminy premierowych prezentacji spektakli zaplanowane są ostatniego dnia coachingu rezydencji lutowej i kwietniowej, odpowiednio: 25.02.2018 i 22.04.2018, zaś dla rezydencji majowych w terminie Festiwalu 8-17.06.2018.

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

Aplikacje konkursowe mogą składać osoby:

 1. zamieszkujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej od 1.01.2017 roku, 
 2. tancerze zamieszkujący poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, którzy prezentowali swoje spektakle w ramach konkursu Solo Dance Contest organizowanego w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca w latach 2014 – 2017.

 

Do projektów konkursowych mogą być zaangażowane osoby pełnoletnie, będące:  

 1. absolwentami lub studentami / uczniami ostatniego roku publicznych i niepublicznych szkół artystycznych: teatralnych i baletowych;
 2. absolwentami co najmniej dwuletnich pomaturalnych szkół artystycznych kształcących aktorów-tancerzy;
 3. tancerzami teatrów tańca współczesnego, mający w dorobku co najmniej dwie produkcje taneczne (udział w pełnowymiarowym spektaklu teatru tańca, nie krótszym niż 40 min.)
 4. Uczestnicy zaangażowani do danego projektu powinni mieć w dorobku wspólne produkcje taneczne zrealizowane w okresie od 1.09.2015r. do 2.11.2017.

Podstawowe wymagania dla zgłaszanych projektów:

 1. do konkursu można zgłaszać wyłącznie nowe, oryginalne projekty, których premiera odbędzie się w ramach konkursu;
 2. formą planowanego spektaklu powinien być duet lub spektakl wieloobsadowy, w którym dominującą formą ekspresji jest taniec współczesny (contemporary dance / contemporary ballet);
 3. długość planowanego duetu nie powinna być dłuższa niż 40 minut, długość spektaklu wieloobsadowego nie dłuższa niż 60 minut;
 4. wymagania techniczne planowanych projektów muszą być dostosowane do możliwości technicznych i wyposażenia Klubu Żak (opisanych w załączniku nr1 do niniejszego regulaminu).

 

§ 3

Zgłoszenia

Zgłoszenie winno być wypełnione w języku polskim lub angielskim na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl, w terminie do 30.11.2017, do g.23.00 (liczy się data i godzina wpływu aplikacji);

Wymagane załączniki:  

 1. czytelny skan oświadczenia (załącznik nr2 niniejszego regulaminu) podpisanego odręcznie przez tancerza aplikującego oraz pozostałych tancerzy projektu;
 2. czytelne skany dowodów osobistych/paszportów/innych dokumentów ze zdjęciem, potwierdzających w bezsporny sposób wiek uczestników projektu;
 3. linki do stron internetowych lub skany materiałów promocyjnych potwierdzających współpracę  tancerzy odnośnie wymagań §2, pkt 3);
 4. czytelne skany dyplomów, materiałów promocyjnych lub linki do stron internetowych potwierdzających status tancerzy odnośnie wymagań §2, pkt 2.

 

Aplikacje złożone po upływie wymaganego terminu, niespełniające wymagań określonych w § 2 oraz w §3 pkt 1 i 2 oraz zawierające uchybienia (braki) formalne, gdzie za braki formalne uważane jest: brak wymaganych załączników, nieprawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz brak podpisów, nie będą rozpatrywane. 

Pytania w języku polskim lub angielskim, dotyczące warunków udziału w Konkursie należy kierować na adres: gft@klubzak.com.pl. Odpowiedzi  dotyczące indywidualnych spraw będą wysłane mailem na adres pytającego, a wyjaśnienia dotyczące spraw ogólnych, komentarzy do regulaminu będą publikowane na stronie www.facebook.com/GdanskiFestiwalTanca.

Rozstrzygnięcie konkursu:

projekty zgłoszone do konkursu będą oceniane przez trzyosobową komisję, której skład i regulamin ustala Dyrektor Klubu;
wyniki konkursu, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Klubu, zostaną ogłoszone na stronie gdanskifestiwaltanca.pl i facebook.com/gdanskifestiwaltanca. Opublikowane wyniki konkursu będą zawierały tylko informacje o projektach finalistów konkursu.

 

§ 4

Realizacja projektu:

W konkursie przewidziano środki przeznaczone na spektakle duetu - 6.000 zł oraz od 10.000 do 20.000 zł brutto na spektakle wieloobsadowe; połowa przyznanej kwoty może zostać wypłacona w formie zaliczki po podpisaniu umowy, reszta zaś po realizacji projektu, przy czym Organizator konkursu przewiduje podpisanie umów nie wcześniej niż pierwszego dnia zaplanowanego coachingu.

Coaching, o którym mowa w §1 niniejszego regulaminu, będzie składał się w 1/3 z lekcji tańca współczesnego, zaś w 2/3 z pracy nad ruchem, dramaturgią, przestrzenią sceniczną i reżyserią spektaklu oraz 2 dni prób generalnych.

Zobowiązania Organizatora:

 1. Klub zagwarantuje zwrot kosztów podróży (1 przyjazd i 1 wyjazd) autobusem lub 2 klasą PKP na terenie Polski i do 150 euro zwrotu kosztów podróży z zagranicy;
 2. Klub zagwarantuje zakwaterowanie w okresie obowiązkowego coachingu, o którym mowa w §1 niniejszego regulaminu, Finalistom konkursu pochodzącym spoza Trójmiasta;
 3. Klub zagwarantuje wyżywienie w postaci śniadań w hostelu dla Finalistów konkursu pochodzącym spoza Trójmiasta oraz obiadów (o maksymalnej wartości 17zł każdy według aktualnego menu kawiarni Klubu Żak) w okresie obowiązkowego coachingu, o którym mowa w §1 niniejszego regulaminu.
 4. Organizator umożliwi skorzystanie z przestrzeni do prób, przed pierwszym dniem coachingu, w okresie uzgodnionym z tancerzami, w ramach dostępnych terminów.
 5. Organizator nie ponosi kosztów transportu scenografii.
 6. Organizator nie ponosi kosztów transportów lokalnych.

 

Zobowiązania Finalistów:

 1. po ogłoszeniu wyników konkursu zmiana tytułu zgłoszonego spektaklu nie jest możliwa;
 2. zmiana składu osobowego w spektaklu wieloosobowym występujących tancerzy możliwa jest tylko w przypadku spowodowanym siłą wyższą (tj. chorobą lub kontuzją udokumentowaną zwolnieniem lekarskim), przy czym zmiana składu osobowego w spektaklu wieloosobowym nie może być większa niż 1/3 pierwotnego składu (tancerzy);
 3. Finaliści zobowiązani są przygotować kostiumy, scenografię, muzykę, wizualizacje oraz inne materiały potrzebne do wystawienia spektaklu: przed terminem coachingu, o którym mowa w §1 niniejszego regulaminu;
 4. Finaliści zobowiązani są umieścić w materiałach promocyjnych spektaklu zrealizowanego w ramach konkursu informację o jego realizacji w Klubie Żak (data, miejsce), w ramach 10. Gdańskiego Festiwalu Tańca (pełna nazwa) oraz adres internetowy strony Klubu (www.klubzak.com.pl). W przypadku braku tych informacji Finaliści nie będą mieli możliwości uczestnictwa w konkursach i programach Klubu Żak w następnym roku kalendarzowym;
 5. Finaliści zobowiązują się umożliwić dokumentację fotograficzną spektaklu w trakcie prób generalnych przez fotografa wyznaczonego przez Organizatora;
 6. Wykonawcom, którzy nie stawią się danego dnia na coaching, honorarium zostanie pomniejszone o dniówkę kwoty przypadającej na osobę (z wyjątkiem nieusprawiedliwionej obecności będącej wynikiem choroby udokumentowanej zwolnieniem lekarskim lub poważnym przypadkiem losowym).
 7. Finaliści konkursu zachowują pełne prawa autorskie do spektaklu i swobodnego nim dysponowania po premierowym pokazie w Klubie Żak.

 

Dalsze szczegóły realizacji projektu oraz wzajemnych zobowiązań zostaną ustalone w formie pisemnej umowy zawartej pomiędzy tancerzami a Klubem Żak po ogłoszeniu wyników konkursu.

 

Warunki odstąpienia od realizacji projektu:

 1. jeżeli po ogłoszeniu wyników konkursu tancerz wycofa się z udziału w projekcie duetu, Organizator może zaproponować realizację projektu na warunkach konkursu kolejnemu aplikującemu, którego projekt otrzymał - w kolejności - największą liczbę punktów;
 2. jeżeli projekt nie zostanie zrealizowany z winy Uczestnika konkursu lub Uczestnik nie stawi się na obowiązkowy coaching, o którym mowa w §1 niniejszego regulaminu, nie będzie miał on możliwości uczestnictwa w konkursach i programach Klubu Żak w następującym roku kalendarzowym;
 3. jeżeli nie dojdzie do realizacji projektu na skutek działania siły wyższej (nieprzewidywalne zdarzenie zewnętrzne, któremu żadna ze Stron nie mogła zapobiec) lub innych okoliczności całkowicie niezależnych od woli którejkolwiek ze Stron (w szczególności siłę wyższą stanowi choroba Uczestnika udokumentowana zwolnieniem lekarskim) żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony.

 

 

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestników warunków konkursu i niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) w celu rozstrzygnięcia niniejszego konkursu, w tym publikacji wyników oraz promocji spektakli. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Załączniki

Rider techniczny Sali Suwnicowej Klubu Żak
Oświadczenia tancerza aplikującego oraz uczestników projektu