Konkursy

solo dance contest

rezydencja / premiera

solo dance contest

Klub ŻAK w Gdańsku ogłasza Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2020 na solo z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet).

Formularz

Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*)

(osiągnięcia artystyczne, edukacja, maksymalna ilość znaków 800):

(zabezpieczające pliki, nagrania wideo itp.)

(maksymalna ilość znaków 1000):

(informacje techniczne, scenografia, linki do recenzji):

zdjęcia (min. 2 w formacie jpg) *

podpisane oświadczenie (skan) *

Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2020

na solo z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet).

Drodzy tancerze i widzowie! ze względu na ograniczone możliwości podróżowania oraz zaostrzone przepisy, dotyczące organizacji wydarzeń publicznych, Solo Dance Contest odbędzie się w formie pokazu nagrań video wyselekcjonowanych solówek.

Jurorzy obejrzą nagrania, które przejdą preselekcję i wyłonią 10 finalistów, a spośród nich Laureatów I, II i III miejsca. Suma nagród wynosi 5000 Euro.

Przed ekranami jako Jury zasiądą: Susanna Beltrami – jedna z najważniejszych włoskich choreografek i pedagogów, od 2006 roku prowadzi akademię tańca DanceHaus w Mediolanie. Jej udział jest wynikiem współpracy z międzynarodową siecią EurAsia Dance Project; Arno Boehler – filozof, wykładowca na Uniwersytecie Wiedeńskim, jeden z autorów publikacji o estetyce, etyce i polityce ruchu, stworzonej we współpracy z prestiżowym festiwalem tańca współczesnego ImPulsTanz; James Wilton - zaczął swoją karierę jako choreograf w 2010 i szybko zdobył uznanie w kraju i za granicą, zdobywając nagrody na festiwalu Masdanza, w konkursach choreograficznych w Hanowerze, Brnie oraz na Międzynarodowym Konkursie Tańca Sadlers Wells. Tworzył choreografie dla Konzert Theater Bern, Opery Graz, Szkockiego Teatru Tańca i innych.

Swoja nagrodę w wysokości 1000 Euro przyzna publiczność festiwalowa, która będzie miała możliwość obejrzenia nagrań w Klubie Żak 4.09. 2020 roku.

Na zgłoszenia czekamy do 14 czerwca.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i plan oświetlenia scenicznego znajdują się na stronie  www.gdanskifestiwaltanca.pl. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem. Wszelkie zapytania w języku polskim lub angielskim dotyczące warunków udziału w konkursie należy kierować na adres: gft@klubzak.com.pl.

trenerzy/prowadzący/jury

Arno Boehler wykłada filozofię na Uniwersytecie Wiedeńskim i na Uniwersytecie Sztuk Stosowanych w Wiedniu. Jest kierownikiem programu rezydencji filozofii artystycznej i twórcą interdyscyplinarnych strategii łączących filozofię i sztukę. Był stypendystą na uniwersytetach w Bangalore, Heidelbergu, Nowym Jorku i Princeton, wykłada jako profesor wizytujący na kilku uniwersytetach w Europie, jest jednym z autorów publikacji o estetyce, etyce i polityce ruchu, stworzonej we współpracy z jednym z najważniejszych festiwali tańca współczesnego ImPulsTanz.

 

Susanna Beltrami jedna z najważniejszych włoskich choreografek i pedagogów. Po ukończeniu szkoły baletowej, studiowała między innymi w fundacji Merca Cunninghama w Nowym Jorku. Współpracowała z Carolyn Carlson, Jormą Uotinen i innymi. Od 2006 roku prowadzi prestiżowa akademię tańca DanceHaus w Mediolanie. Jej udział jest wynikiem współpracy z międzynarodową siecią EurAsia Dance Project.

 

James Wilton zaczął swoją karierę jako choreograf w 2010 i szybko zdobył uznanie w kraju i za granicą, zdobywając nagrody na festiwalu Masdanza, w konkursach choreograficznych w Hannoverze, Brnie oraz na Międzynarodowym Konkursie Tańca Sadlers Wells. Tworzył choreografie dla Konzert Theater Bern, Opery Graz, Teatru miejskiego w Münster, teatru Stadt Theater Giessen, zespołu Ballet Hagen oraz Szkockiego Teatru Tańca. Wraz z własnym zespołem pokazuje spektakle na całym świecie.

regulamin

Klub ŻAK w Gdańsku ogłasza

Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2020

na solo z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet).

 

Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2020 odbywa się w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca. Konkurs skierowany jest do profesjonalnych artystów-tancerzy. W 2020 roku konkurs odbędzie się w formie pokazu nagrań video wyselekcjonowanych solówek.

 

 

Regulamin Międzynarodowego Konkursu SOLO DANCE CONTEST 2020

 

§ 1

 

 1. Organizatorem Konkursu na solową miniaturę taneczną z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet) jest Klub ŻAK, miejska instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, adres: Al. Grunwaldzka 195/197, 80-266 Gdańsk, NIP: 5830004739, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Gdańsk: 5/98.
 2. Konkurs odbywa się w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca i ma na celu wspieranie i promocję tańca współczesnego.
 3. Podstawowy harmonogram Konkursu:
 1. ogłoszenie edycji Konkursu: 24.01.2020r.;
 2. termin składania zgłoszeń: do 14.06.2020r.;
 3. weryfikacja zgłoszeń, wstępna preselekcja: do 7.07.2020
 4. ogłoszenie listy uczestników Konkursu: 7.08.2020r.;
 5. Konkurs – projekcje on-line: 3.09.2020r.
 6. Wyniki konkursu: 3.09.2020r.

 

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć:
 1. osoby, które ukończyły 18 lat;
 2. tancerze tańca współczesnego o udokumentowanym dorobku artystycznym lub dyplomowani tancerze.
 1. Do konkursu na solową miniaturę taneczną można zgłaszać wyłącznie sola:
 1. autonomiczne;
 2. których premiera odbyła się w terminie między 1.01.2018r. a 13.06.2020r.;
 3. specjalnie przygotowane na Konkurs (premiera w ramach Konkursu);
 4. nie krótsze niż 5 minut i nie dłuższe niż 20 minut;

 

§ 3

Zgłoszenia

 

 1. Do konkursu tancerz może zgłosić maksymalnie dwa sola. Każde zgłoszenie winno być złożone jako oddzielna aplikacja.
 2. Termin i tryb zgłoszenia do Konkursu:
 1. termin: 14.06.2020r. do godz. 23:00 (liczy się data i godzina wpływu zgłoszenia na konto poczty elektronicznej gft@klubzak.com.pl);
 2. tryb: prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl;
 3. zgłoszenie wypełnia tancerz/odtwórca zgłaszanego sola.
 1. zapytania w języku polskim lub angielskim, dotyczące warunków udziału w Konkursie należy kierować na adres: gft@klubzak.com.pl. Odpowiedzi dotyczące indywidualnych spraw będą wysłane mailem na adres pytającego, a wyjaśnienia dotyczące spraw ogólnych, komentarzy do regulaminu będą publikowane na stronie www.facebook.com/GdanskiFestiwalTanca.
 2. Wymagane elementy zgłoszenia:
 1. nagranie całości zgłoszonego sola, bez efektów specjalnych oraz cięć montażowych. Osoby wybrane w preselekcji, które przesłały swoje aplikacje przed zmianą regulaminu, będą proszone o przesłanie pliku z nagraniem. Pliki powinny być przesłane w formacie mp4 za pomocą serwisu we-transfer;
 2. załączony czytelny skan strony z podpisanymi oświadczeniami (załącznik 1 niniejszego regulaminu);
 1. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
 1. zawierające uchybienia (braki) formalne, gdzie za braki formalne uważane jest: brak wymaganych załączników, nieprawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz brak podpisów;
 2. nie spełniające wymagań określonych w paragrafie 3 pkt. 4.a
 3. złożone po upływie wymaganego terminu;
 4. tancerzy, którzy nie spełniają warunków uczestnictwa w Konkursie, w szczególności  zapisanych w § 2 pkt. 1;
 5. projektów, które nie spełniają warunków uczestnictwa w Konkursie, w szczególności  zapisanych w § 2 pkt. 2;
 6. tancerzy, którzy zgłoszą więcej niż 2 sola;
 7. tancerzy, którzy po przejściu preselekcji nie doślą pliku z nagraniem sola;
 1. Informacje o zgłoszeniach niespełniających warunków uczestnictwa w Konkursie zapisanych w § 2 pkt. 1, 2 zostaną przesłane mailem na adres tancerza podany w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Organizator ogłosi listę uczestników Konkursu do dnia 7.08.2020r. na stronie internetowej  www.gdanskifestiwaltanca.pl oraz powiadomi uczestników Konkursu mailowo.

 

§ 4

Jury oraz sposób oceniania

 

 1. Wybrane komisyjnie w preselekcji sola będą oceniane przez 3 osobowe międzynarodowe jury, którego skład ustala Organizator. Do jury Organizator zaprosi osobistości artystyczne, kuratorów festiwali tanecznych oraz ekspertów w dziedzinie tańca współczesnego.
 2. Skład jury zostanie przedstawiony do dnia 30.05.2020r. na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl / www.gdanskdancefest.pl (zakładka KONKURSY).
 3. Jury wybierze ze swego składu przewodniczącego jury.
 4. Nagrania zostaną przesłane Jurorom, którzy będą oceniać przesłane nagrania, uwzględniając walory artystyczne, poziom techniki tanecznej, oryginalność, świadomość przestrzeni scenicznej i dramaturgię choreografii.
 5. Jury wybierze na videokonferencji 10 finalistów, a spośród nich zwycięzców I, II oraz III nagrody.
 1. Jury przyzna zwycięzcom nagrody pieniężne, rozdzielając wśród nich sumę 5000 Euro. Jury nie może nie przyznać nagród i nie rozdzielić całej kwoty 5.000 Euro.
 1. Jury przedstawi Organizatorowi werdykt Konkursu oraz prześle protokół z uzasadnieniem wyboru w języku angielskim.
 2. Decyzje jury są nieodwołalne.

 

§ 5

Przebieg Konkursu i Nagroda Publiczności

 

 1. Z przesłanych zgłoszeń zostaną w preselekcji wyłonione nagrania do oceny Jury oraz prezentacji publicznej.
 2. Nagrania te będą wyświetlane 3.09. 2020 w Klubie Żak, szczegółowy harmonogram pokazów zostanie przedstawiony 7.08.2020
 3. Spośród prezentowanych nagrań publiczność wybierze zwycięzcę Nagrody Publiczności:
 1. Każdy widz otrzyma kartę do głosowania:
 2. Widz może oddać głos na jedną prezentację.
 3. Głosy zostaną zliczone przez komisję wyznaczoną przez dyrektora Klubu.
 4. Ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się wraz z ogłoszeniem werdyktu Jury.
 1. Ogłoszenie werdyktu Jury oraz publiczności: 3.09.2020r.
 2. Nagroda publiczności wynosi 1.000 euro
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu. Informacje o ostatecznym przebiegu Konkursu Organizator przedstawi do dnia 7.08.2020r. na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania wszystkimi materiałami fotograficznymi zarejestrowanymi podczas publicznych prezentacji konkursowych w materiałach wydawniczych, promocyjnych i na stronach internetowych Organizatora.

 

§ 6

Odbiór nagrody

 

 1. W Konkursie przewidziano nagrody przyznawane przez Jurorów za I, II i III miejsce, oraz Nagrodę Publiczności.
 2. Nagroda Jury wynosi łącznie 5.000 Euro. Kwotę tę Jury może dowolnie rozdzielić między zwycięzców. Nagroda Publiczności wynosi 1000 Euro.
 3. Jeżeli nagrodę otrzyma polski wykonawca, to otrzyma on równowartość w złotych polskich wg średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia werdyktu.
 4. Wypłata nagrody nastąpi po ogłoszeniu werdyktu na konta laureatów.
 5. Wysokość nagrody jest kwotą brutto, a wszelkie podatki z nią związane zostaną od niej potrącone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Zwycięzcy pierwszej nagrody oraz Nagrody Publiczności zostaną zaproszeni do wystąpienia w kolejnej edycji Gdańskiego Festiwalu Tańca.

 

 

§ 7

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez aplikującego warunków Konkursu i niniejszego regulaminu.
 2. Rejestracja - zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem Konkursu. Odpowiednia zgoda wraz z realizacją prawa do informacji jest zamieszczona w formularzu zgłoszenia i na stronie internetowej Organizatora.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych uczestników Konkursu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych zgodnie z normami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), ustawie o ochronie danych osobowych oraz innych przepisach prawa krajowego.
 4. Uczestnik/uczestniczka Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dokonanie zgłoszenia stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych z naborem do Konkursu i realizacją Konkursu.
 6. Zebrane przez Organizatora dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane jedynie do celów realizacji Konkursu.
 7. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 8. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie we wskazanym celu powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska, wizerunku i informacji o uczestniku oraz umieszczania tych informacji w materiałach informacyjnych i reklamowych Organizatora, w tym w publikacjach Organizatora oraz na prowadzonych przez niego stronach internetowych lub profilach informacyjnych.
 10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor Organizatora.
 11. Organizator nie odpowiada za konsekwencje podania nieprawidłowych danych w złożonych zgłoszeniach.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad realizacji Konkursu, zakończenia lub przerwania realizacji Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Oświadczenia tancerza składającego zgłoszenie.