Konkursy

solo dance contest

rezydencja / premiera

solo dance contest

Klub ŻAK w Gdańsku ogłasza Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2018 na solo z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet).

Formularz

Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*)

(osiągnięcia artystyczne, edukacja, maksymalna ilość znaków 500):

(zabezpieczające pliki, nagrania wideo itp.)

(informacje techniczne, scenografia, linki do recenzji):

zdjęcia (min. 2 w formacie jpg) *

podpisane oświadczenie (skan) *

Dokument tożsamości (skan)

Klub ŻAK w Gdańsku ogłasza

Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2018

na solo z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet).

 

Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2018 odbędzie się w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca, w terminie 11 – 15.06.2018r.

Konkurs skierowany jest do artystów-tancerzy i ma na celu wspieranie oraz promocję tańca współczesnego. Mogą w nim uczestniczyć tancerze tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet) o udokumentowanym dorobku artystycznym lub dyplomowani tancerze.

Do Konkursu można zgłaszać sola, których premiera odbyła się w terminie między 1 stycznia 2016 a 30 marca 2018r. lub specjalnie przygotowane na konkurs (premiera w ramach Konkursu), nie krótsze niż 5 minut i nie dłuższe niż 20 minut. Do konkursu można zgłosić maksymalnie dwa sola. Zgłoszone sola będą oceniane przez 5 osobowe międzynarodowe jury, które dokona preselekcji, a następnie będzie oceniać w konkursie głównym. Do finału zostanie wybranych maksymalnie 6 tancerzy.

Do jury Klub Żak zaprosił osobistości artystyczne, kuratorów festiwali tanecznych oraz ekspertów w dziedzinie tańca współczesnego. Skład jury zostanie przedstawiony do dnia 9 marca 2018 na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl. Jury będzie oceniać tancerzy i sola za walory artystyczne, za poziom techniki tanecznej, za oryginalność, za świadomość przestrzeni scenicznej i za dramaturgię choreografii.

W Konkursie przewidziano 3 nagrody: I nagroda - 3.000 Euro, II nagroda - 2.000 Euro i III nagroda - 1.000 Euro.

Termin nadsyłania zgłoszeń na Konkurs upływa 31 marca 2018 r. (szczegóły w regulaminie konkursu na stronie www.gdanskifestiwaltanca.pl – uwaga: liczy się data wpływu zgłoszenia do Klubu Żak).

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i plan oświetlenia scenicznego znajdują się na stronie  www.gdanskifestiwaltanca.pl. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem. Wszelkie zapytania w języku polskim lub angielskim dotyczące warunków udziału w konkursie należy kierować na adres: gft@klubzak.com.pl. 

trenerzy/prowadzący/jury

Do jury konkursu Solo Dance Contest 2018 Klub Żak zaprosił osobistości artystyczne oraz ekspertów w dziedzinie tańca współczesnego. W jury zasiadać będą: Bojana Cvejić (Serbia/Belgia) doktor filozofii, autorka licznych książek, w tym napisanej wspólnie z Anną Teresą De Keersmaeker Drumming & Rain: A Choreographer’s Score; Palle Granhøj (Dania) tancerz i choreograf, twórca obstruction technique; Anastasio Koukoutas (Grecja) pisarz, wykładowca historii tańca i asystent reżysera; Inbal Pinto (Izrael) nagradzana choreograf, scenograf, była tancerka Batshevy; Ewa Wycichowska (Polska) kierownik Zakładu Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, była dyrektor Polskiego Teatru Tańca. 

regulamin / karta zgłoszenia

 

Klub ŻAK w Gdańsku ogłasza

Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2018

na solo z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet).

 

Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2018 odbywa się w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca. Konkurs skierowany jest do profesjonalnych artystów-tancerzy.

 

Regulamin Międzynarodowego Konkursu SOLO DANCE CONTEST 2018

 

§ 1

 

 1. Organizatorem Konkursu na solową miniaturę taneczną z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet) jest Klub ŻAK, miejska instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku.
 2. Konkurs odbywa się w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca i ma na celu wspieranie i promocję tańca współczesnego.
 3. Podstawowy harmonogram Konkursu:
 1. ogłoszenie edycji Konkursu: 19.01.2018;
 2. termin składania zgłoszeń: do 31.03.2018;
 3. weryfikacja zgłoszeń, a w przypadku, gdy ilość zgłoszeń przekroczy 40 – wstępna preselekcja; oraz  ogłoszenie listy uczestników Konkursu: do 20.04.2018;
 4. potwierdzenie uczestnictwa: do 30.04.2018;
 5. Konkurs: 11 –15.06.2018.

 

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć:
 1. osoby, które ukończyły 18 lat;
 2. tancerze tańca współczesnego o udokumentowanym dorobku artystycznym lub dyplomowani tancerze.
 1. Do konkursu na solową miniaturę taneczną można zgłaszać wyłącznie sola:
 1. autonomiczne;
 2. których premiera odbyła się w terminie między 1.01.2016 a 30.03.2018;
 3. specjalnie przygotowane na Konkurs (premiera w ramach Konkursu);
 4. nie krótsze niż 5 minut i nie dłuższe niż 20 minut;
 5. bez scenografii (poza niewielkimi elementami) oraz bez projekcji multimedialnych;
 6. pozwalające na publiczną prezentację z udziałem widowni w warunkach technicznych Sali Suwnicowej Klubu Żak (przestrzeń: 9 m szerokości x 8 m głębokości, biała podłoga, czarny horyzont i boczne okotarowanie, bez zastawek).
 1. Uczestnicy Konkursu winni ubezpieczyć się we własnym zakresie.

 

§ 3

Zgłoszenia

 

 1. Do konkursu tancerz może zgłosić maksymalnie dwa sola. Każde zgłoszenie winno być złożone jako oddzielna aplikacja.
 2. Termin i tryb zgłoszenia do Konkursu:
 1. termin: 31.03.2018 do godz. 23:00 (liczy się data i godzina wpływu zgłoszenia);
 2. tryb: zgłoszenie winno być wypełnione na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl;
 1. zapytania w języku polskim lub angielskim, dotyczące warunków udziału w Konkursie należy kierować na adres: gft@klubzak.com.pl. Odpowiedzi  dotyczące indywidualnych spraw będą wysłane mailem na adres pytającego, a wyjaśnienia dotyczące spraw ogólnych, komentarzy do regulaminu będą publikowane na stronie www.facebook.com/GdanskiFestiwalTanca.
 2. Wymagane elementy zgłoszenia:
 1. linki do strony YouTube lub vimeo z nagraniem całości zgłoszonego sola, bez efektów specjalnych oraz cięć;
 2. załączony czytelny skan strony z podpisanymi oświadczeniami (załącznik 1 niniejszego regulaminu);
 3. załączony czytelny skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzający w bezsporny wiek tancerza zgłaszającego się do Konkursu;
 1. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
 1. zawierające uchybienia (braki) formalne, gdzie za braki formalne uważane jest: brak wymaganych załączników, nieprawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz brak podpisów;
 2. złożone po upływie wymaganego terminu;
 3. tancerzy, którzy nie spełniają warunków uczestnictwa w Konkursie, w szczególności  zapisanych w § 2 pkt. 1;
 4. projektów, które nie spełniają warunków uczestnictwa w Konkursie, w szczególności  zapisanych w § 2 pkt. 2;
 5. tancerzy, którzy zgłoszą więcej niż 2 sola.
 1. Informacje o zgłoszeniach nie spełniających warunków uczestnictwa w Konkursie zapisanych w § 2 pkt. 1, 2 zostaną przesłane mailem na adres tancerza podany w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Organizator ogłosi listę uczestników Konkursu do dnia 20.04.2018 na stronie internetowej  www.gdanskifestiwaltanca.pl oraz powiadomi uczestników Konkursu mailowo.
 3. Tancerze zakwalifikowani do Konkursu winni do dnia 30.04.2018 potwierdzić swoje uczestnictwo.
 4. Tancerze zakwalifikowani do Konkursu winni dostarczyć muzykę do sola na płycie w formacie audio.
 5. Zamiana tancerza wykonującego solo po wysłaniu zgłoszenia jest niedozwolona.

 

§ 4

Jury oraz sposób oceniania

 

 1. Zgłoszone sola będą oceniane przez 5 (lub 3) osobowe międzynarodowe jury, którego skład ustala Organizator. Do jury Organizator zaprosi osobistości artystyczne, kuratorów festiwali tanecznych oraz ekspertów w dziedzinie tańca współczesnego.
 2. Skład jury zostanie przedstawiony do dnia 9.03.2018 na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl / www.gdanskdancefest.pl (zakładka KONKURSY).
 3. Jury wybierze ze swego składu przewodniczącego jury oraz ustali tryb oceniania spektakli.
 4. Jury dokona preselekcji, wybierając maksymalnie 6 finalistów. Następnie będzie oceniać w finale konkursu, uwzględniając walory artystyczne, poziom techniki tanecznej, oryginalność, świadomość przestrzeni scenicznej i dramaturgię choreografii.
 5. Jury przedstawi Organizatorowi werdykt preselekcji i finału Konkursu wraz z ujawnioną punktacją lub pisemnym uzasadnieniem.
 6. Decyzje jury są nieodwołalne.

 

§ 5

Przebieg Konkursu

 

 1. Wszystkie prezentacje konkursowe będą odbywać się zgodnie z planem oświetlenia scenicznego przygotowanego przez Klub Żak, jednakowym dla wszystkich tancerzy (załącznik nr 2 do Regulaminu).
 2. Harmonogram Konkursu w dniach preselekcji:
 1. spotkanie organizacyjne i rozgrzewka: 9.00-10.00
 2. próby: w godz. 10.00 – 16.00;
 3. pokazy konkursowe: od godz. 18.00;
 4. obrady jury, ogłoszenie wyników preselekcji w danym dniu.
 1. Finał konkursu oraz ogłoszenie werdyktu jury: 15.06.2018.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu. Informacje o ostatecznym przebiegu Konkursu Organizator przedstawi do dnia 31.05.2018 na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania wszystkimi materiałami fotograficznymi zarejestrowanymi podczas publicznych prezentacji konkursowych w materiałach wydawniczych, promocyjnych i na stronach internetowych Organizatora.

 

§ 6

Odbiór nagrody

 

 1. W Konkursie przewidziano 3 nagrody: I nagroda: 3.000 Euro, II nagroda: 2.000 Euro i III nagroda: 1.000 Euro. Jury może inaczej rozdzielić kwotę 6.000 Euro. Jury nie może nie przyznać nagród i nie rozdzielić całej kwoty 6.000 Euro.
 2. Jeżeli nagrodę otrzyma polski wykonawca, to otrzyma on równowartość w złotych polskich wg średniego kursu NBP z dnia ustalenia werdyktu jury.
 3. Wypłata nagrody nastąpi po ogłoszeniu werdyktu jury.
 4. Wysokość nagrody jest kwotą brutto, a wszelkie podatki z nią związane zostaną od niej odjęte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 7

Koszty pobytu i podróży dla uczestników konkursu spoza Trójmiasta

 

 1. Niniejsze zapisy Regulaminu w § 5 dotyczą wyłącznie tancerzy zakwalifikowanych do Konkursu pochodzących spoza Trójmiasta.
 2. Organizator pokryje koszty podróży tancerzom zakwalifikowanym do Konkursu wg następujących zasad:
 1. obywatelom Polski zwróci koszty przejazdu na terenie Polski w obie strony, wyłącznie na podstawie przedłożonych biletów kolejowych lub autobusowych (koszty przejazdu samochodem nie będą zwracane);
 2. obywatelom Polski mieszkającym lub studiującym poza granicami Polski oraz obywatelom z pozostałych państw zwróci koszty podróży przejazdu w obie strony na podstawie przedłożonych biletów na kwotę nie wyższą niż 150 euro na osobę (koszty przejazdu samochodem nie będą zwracane).
 1. Organizator zapewni wszystkim tancerzom zakwalifikowanym do Konkursu noclegi na czas trwania całego Konkursu, a tancerzom, którzy zostaną zakwalifikowani do prezentacji konkursowej pierwszego dnia konkursu, także nocleg w dzień poprzedzający prezentację.
 2. Organizator zapewni 1 ciepły posiłek dziennie wszystkim tancerzom zakwalifikowanym do konkursu.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestników warunków Konkursu i niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) w celu rozstrzygnięcia niniejszego Konkursu, w tym publikacji wyników oraz promocji Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.

Załączniki:

 1. Oświadczenia
 2. Plan oświetlenia scenicznego.