SORTUJ

Motus Animi Continuus

07.06.2019
19:00

KaruzeJa

07.06.2019
20:30

CIAO CIAŁO

08.06.2019
11:00

RITE OF SPRING

08.06.2019
20:00

POST ANIMA

09.06.2019
19:00

Solo Dance Contest

10.06.2019
18:00

Tak jak Tato MarTWO_ŻYWO

14.06.2019
20:30

VOLITANT

15.06.2019
19:00

THE STATION

15.06.2019
20:30

FREESTYLE

15.06.2019
22:00

FASHION

16.06.2019
19:00